AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarih ve 80 Sayılı Karar ekindeki Çizelgede yer alan lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren yükseköğretim programlarından mezun olan öğrencilere pedagojik formasyon eğitimi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2- Bu Yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde pedagojik formasyon eğitimi verilmesini, programa başvuru, kabul ve kayıt koşulları ile eğitim-öğretim ve sınav esaslarını kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine ve 21/01/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

 

a) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

b) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

ç) Yönetim Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu,

d) Fakülte: Eğitim Fakültesini,

e) Eğitim-Öğretim: Pedagojik Formasyon Eğitimini ifade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi

 

MADDE 5- Pedagojik formasyon eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarih ve 80 Sayılı Kararı gereği, ilgili çizelgede yer alan lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren yükseköğretim programlarından mezun olan öğrencilere Eğitim Fakültesi bünyesinde verilir.

 

 

Başvuru ve Kabul Esasları

 

MADDE 6- Öğrencilerin seçimi, ilan edilen kontenjana bağlı olarak, başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler arasından mezuniyet not sıralamasına göre yapılır.

 

Dersler

 

MADDE 7- Pedagojik formasyon eğitimi süresi iki yarıyıldır. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Derslerin haftalık teorik ve uygulama saati, kredi değeri ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara göre dağılımı, Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenen esaslara göre belirlenir.

 

Derslere Devam Zorunluluğu, Sınavlar ve Başarı Notunun Hesaplanması

 

MADDE 8- Derslere devam zorunluluğu, sınavlar ve başarı notunun belirlenmesinde, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Pedagojik Formasyon Sertifikası

 

MADDE 9- Pedagojik Formasyon Programını tamamlayan öğrenciye “Pedagojik Formasyon Sertifikası” verilir. Pedagojik Formasyon Sertifikası sadece öğretmenliğe başvuru için gerekli olup öğretmenlik hakkı ancak Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı kapsamındadır.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Komisyonu

 

MADDE 10 – Pedagojik Formasyon Eğitimi Komisyonu, öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Eğitim Fakültesi Dekanı, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları, Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı ve Eğitim Fakültesi Dekanın belirleyeceği bir öğretim üyesinden oluşur. Pedagojik Formasyon Eğitimi Komisyonu’nun görevi; öğrenci başvuru ve kabul işlemlerini yürütmek, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı derslerini, öğretim elemanlarını belirlemek ve programı yürütmek, öğretmenlik uygulaması dersinin, uygulama kısmının yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okulların listesini hazırlamak ve bu okulların ve okullara gidecek öğrenci listelerini Rektörlüğe bildirmektir.

 

Ücret

 

MADDE 11- Sertifika programına katılan öğrencilerden alınacak ücret Pedagojik Formasyon Eğitimi Komisyonunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Ücretler Eğitim Fakültesinin Döner Sermaye hesabına yatırılır.

 

 

Hüküm Bulunmayan Haller

 

MADDE 12 – Bu yönergede bulunmayan hallerde, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği, konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları ve genelgeleri, Senato, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırma

 

MADDE 13-Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nun 2010/33 sayılı kararı ile kabul edilen Afyon Kocatepe Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.

 

Yürürlük

 

MADDE 14- Bu Yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 15 – Bu Yönergeyi Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

22 Haziran 2017, Perşembe 5956 kez görüntülendi